EN | TH
ä www.thaidepression.com

    เอกสารประกอบการรายงานปี 2557 (หน่วยงานในกรม)
   1.  แบบฟร์อมทำเนียบหรือทะเบียนของแพทย์ พยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (SMDD1)   
   2.  แบบฟร์อมรายชื่อพยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ ได้รับการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
ส าหรับพยาบาล/นวก./จพง.สาธารณสุข (SMDD2)   
   3.  แบบฟร์อมรายชื่อแพทย์ ที่ได้รับการอบรมการจัดการโรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) (SMDD3)    

    เอกสารประกอบการรายงานปี 2557 (พื้นที่)
   1.  แบบฟร์อมแบบฟร์อมแบบบันทึกการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าหน่วยบริการ (SMDD4)   
    ตัวชี้วัดกรมสุขภาพจิต
    ตัวชี้วัดระดับกระทรวง
     1.  Template ระดับความสำเร็จการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย โรคซึมเศร้า ปี 2557 
     1. Template ร้อยละการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปี 2557 
     2.  แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ของสำนักตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 
     3.  แนวทางการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ ปี 2557 
     4.  การรายงาน 5 ทางเลือกตามความสะดวกของพื้นที่ 
   


  
  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 , Copyright © 2009 All Right Reserved