::รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าปีงบประมาณ 2567(ใช้ประชากรประจำปี 2565 ในการคำนวณ)::


:ไฟล์รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแยกรายเดือน (PDF) อายุ 15 ปีขึ้นไป:

:ไฟล์รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าแยกรายเดือน (PDF) อายุ 60 ปีขึ้นไป:

:รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด ณ เดือน ธันวาคม 2562 (ฐานข้อมูลจาก HDC):

:รายงานการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้าระดับจังหวัด อำเภอและสถานบริการ workload (ฐานข้อมูลจาก HDC ):

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อได้ที่ศูนย์วิจัยและฝึกอบรม
ประสานงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดเกี่ยวกับโรคซึมเศร้า ติดต่อที่บุคคลดังต่อไปนี้


ผู้ประสานงานภาคกลางและตะวันออก

นางสาวกุณฑ์ชลี เพียรทอง
นางสาวอมราภรณ์ ฝางแก้ว

ผู้ประสานงานภาคเหนือ

นางกมลทิพย์ สงวนรัมย์
ผู้ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสุพัตรา สุขาวห

ผู้ประสานงานภาคใต้

นางสุภาภรณ์ ทองเบ็ญจมาศ

โทร.093-615-7315 โทร.045-352-535 แฟกซ์. 045-352-5144

ฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ
ระบบฐานข้อมูลการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ติดต่อที่บุคคลดังต่อไปนี้


นายอรรถกร วงค์อนันต์ โทร. 083-128-7033
นายวีระพงค์ ผาปรางค์ โทร. 088-599-4087
โทร. 045-352-500 ต่อ 61621

Email: depression54@hotmail.com
info@thaidepression.com

โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ 212 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000