EN | TH
0

สถิติผู้เข้าเยี่ยมชม
ดูอัตราการเข้าชมเว็บไซต์แหล่งติดต่อสื่อสาร
    "วันอนามัยโลก 2560 : ซึมเศร้า...เราคุยกันได้" (World Health Day 2017, Depression : Let's talk)

ความรู้เกี่ยวกับซึมเศร้า

8 เรื่องราวของ... “ซึมเศร้า..เราคุยกันได้”

World Health Organization (WHO)

    ข่าวประชาสัมพันธ์ (ปีงบประมาณ 2561)
 1. Slide การนิเทศติดตามช่วยเหลือ เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
 2. ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนให้หน่วยบริการสาธารณสุขในจังหวัดที่รับผิดชอบมีการบริการแก่ผู้ป่วยโรคซึมเศร้า ปี 2560
 3. ระบบดูแลเฝ้าระวัง รายละเอียด Thai Panel Discussion :ระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า จากตํานาน... คงอยู่สู่ความรุ่งเรือง


   ผลงานการพัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าที่ภาคภูมิใจ
 • ผู้สร้างตำนานการพัฒนาระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า

 • หนังสือทศวรรษระบบดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าไทย

 • VDO 12 ปี แห่งคุณค่า วันเวลาที่จดจำ
  เคารพและผูกพัน สานฝันด้วยศรัทธา

 •     แนวทางการดำเนินงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดการเข้าถึงบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า
      1. Template ตัวชี้วัด 2561  
           1.1.Template คู่มือคำอธิบายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต ประจำปีงบระมาณ พ.ศ. 2561 (ตัวชี้วัดหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต)  
           1.2.Template รายละเอียดตัวชี้วัด   โรคซึมเศร้า ปี 2561 ในเขตรับผิดชอบอื่น  
                 (รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข) 
           1.3.Template ระดับความสำเร็จการเข้าถึงบริการของผู้ป่วย   โรคซึมเศร้า ปี 2560 ในเขต กรุงเทพมหานคร  
                 (ตัวชี้วัดหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิต) 
      2. แบบฟอร์มเกี่ยวกับการดำเนินงาน  
           2.1 แบบฟอร์มทำเนียบหรือทะเบียนของแพทย์ พยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุข ผู้รับผิดชอบการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้า (SMDD1)   
           2.2. แบบฟอร์มรายชื่อพยาบาล/นักวิชาการ/เจ้าพนักงานสาธารณสุขที่ ได้รับการอบรมการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้า
                 สำหรับพยาบาล/นวก./จพง.สาธารณสุข (SMDD2)   
           2.3. แบบฟอร์มรายชื่อแพทย์ ที่ได้รับการอบรมการจัดการโรคซึมเศร้าส าหรับแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป (CPG MDD GP) (SMDD3)    
           2.4. แบบฟอร์มแบบบันทึกการดูแลเฝ้าระวังโรคซึมเศร้าหน่วยบริการ (SMDD4) 
       3. ตอบข้อคิดเห็นของ PM ต่อประเด็นข้อค้นพบของ Regulator ที่ได้จากการนิเทศงาน   

      แนวทางการสนับสนุนการบริการผู้ป่วยโรคซึมเศร้าในพื้นที่
   1. วิธีการดึงข้อมูลจากฐานข้อมูลการให้บริการของพื้นที่
       โค้ด sql ดึงข้อมูลโรคซึมเศร้าจากโปรแกรม Hosxp v1.4 
       โค้ด sql ดึงข้อมูลโรคซึมเศร้าจาก สสจ. 21 แฟ้ม v1.2 
       โค้ด sql ดึงข้อมูลโรคซึมเศร้าจาก สสจ. 43  แฟ้ม v1.4 
    2.  แนวทางในการคำนวณเกี่ยวกับการเข้าถึงบริการของผู้ป่วยโรคซึมเศร้า  
    3.  ข้อแนะนำสำหรับญาติผู้ป่วยที่รับไว้รักษาในโรงพยาบาล  
    4.   ระเบียบปฏิบัติสำหรับญาติผู้ป่วยที่รับไว้รักษา  
    5.   แนวปฏิบัติทางคลินิกเพื่อการบำบัดทางสังคมจิตใจผู้ป่วยโรคซึมเศร้า สำหรับพยาบาลจิตเวช

      แนวทางการวิจัยทางคลินิกและพัฒนาเทคโนโลยีทางสุขภาพจิต
    1. Slide เรื่อง CORE CONCEPT OF CLINICAL RESEARCH โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข M.D., M.Sc., M.Econ  
    2. Slide เรื่อง Medical Research Design โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข M.D., M.Sc., M.Econ  
    3. Slide เรื่อง แนวทางการตั้งคำถามวิจัยและการเลือกรูปแบบการวิจัย โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข M.D., M.Sc., M.Econ  
    4. Slide เรื่อง Research Methodology โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข M.D., M.Sc., M.Econ  
    5. Slide เรื่อง Sample size calculation โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข M.D., M.Sc., M.Econ  
    6. Slide เรื่อง Biostatistic and data analysis โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข M.D., M.Sc., M.Econ  
    7. Slide เรื่อง Research and development in mental health โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข M.D., M.Sc., M.Econ  
    8. Slide เรื่อง Case study research โดย นพ.ธรณินทร์ กองสุข M.D., M.Sc., M.Econ  
    9. Good Research Question and Good research design  
    10. CPG development through GRADE Thoranin Kongsuk MD, M.Sc., M.Econ  
    11.  แนวทางการขอทำวิจัยในโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่  
      ข่าวประชาสัมพันธ์ (ปีงบประมาณ 59)
    1.  ประสบการณ์การบริหารงานวิจัย  
    2.  The Excellence Center for Depressive Disorder  
    3.  การสัมมนาผู้รับผิดชอบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศของจังหวัดและโรงพยาบาลจิตเวช เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลโรคจิต
  โรคซึมเศร้าของประเทศ
   

    
  CPG-Psychiatric Disorders develop from Health Care Professionals of DMH
   
   
   ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

  นายแพทย์ประภาส อุครานันท์
  ผู้อำนายการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
     โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

  นพ.ประภาส อุครานันท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
  เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการดูแลผู้ป่วยจิตเวช
  ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V)
  วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ณ โรงแรมลายทอง

   


     การประชุมเชิงปฏิบัติการ
  การประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนการ
  ดำเนินการวิจัยโครงการวิจัย
  ประสิทธิผลของโปรแกรมการบำบัด
  ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าด้วยพระศรี
  นวดแผนไทย
  วันที่ 7 ธันวาคม 2559

   

  ความพึงพอใจต่อการใช้งานคลังความรู้ด้านโรคซึมเศร้า
  ดูผลโหวตย้อนหลัง
    
    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2552 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.2537 , Copyright © 2009 All Right Reserved